Voorwaarden

Voorwaarden

Met de YUBO Applicatie (de “YUBO App”) kun je nieuwe vrienden maken. De YUBO App is ontwikkeld en geëxploiteerd door TWELVE APP SAS, een Frans bedrijf (société par actions simplifiée) ingeschreven onder nummer 810 283 507 SIRET en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 59 rue de Ponthieu, bureau 562, 75008 Parijs, FRANKRIJK (“TWELVE APP”)

I. AANVAARDING VAN DE ONDERHAVIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door in te schrijven op YUBO erken je dat het gebruik van deze service is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van YUBO die je moet aanvaarden om gebruik te kunnen maken van onze services. Door onze services te gebruiken geef je aan dat je deze Voorwaarden aanvaardt. Deze Voorwaarden bevatten de bepalingen van het onderhavige document alsook de bepalingen van het Vertrouwelijkheidsbeleid.

De inhoud van de onderhavige Voorwaarden kan van tijd tot tijd variëren, onder andere om rekening te houden met veranderingen in de geldende regelgeving. Je wordt geïnformeerd over iedere verandering ter verificatie. Door de YUBO App te blijven gebruiken na een kennisgeving betreffende een wijziging geef je aan dat je de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van YUBO aanvaardt.

II. AANMAKEN VAN JE GEBRUIKERSPROFIEL

 1. Als je jonger dan 13 jaar bent mag je de YUBO App niet gebruiken. Als je tussen de 13 en 17 jaar bent mag je alleen een gebruikersprofiel aanmaken met de toestemming van jouw wettelijke vertegenwoordiger. Als je de wettelijke vertegenwoordiger bent van een minderjarige YUBO gebruiker en als je contact met ons wilt opnemen, stuur ons dan een bericht door middel van het online formulier dat beschikbaar is in de rubriek “Veiligheidscentrum” op de website www.yubo.live.
 2. Om een gebruikersprofiel aan te maken en toegang te krijgen tot YUBO app, moet je ons persoonlijke gegevens verstrekken. Verder moet je een profielfoto van jezelf uploaden. Deze persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt om toegang te krijgen tot de YUBO App en de functies hiervan.
 3. Bij het aanmaken van een gebruikersprofiel moet je ons juiste informatie verstrekken en in geen geval een account aanmaken met een andere identiteit. In het geval dat je toegang tot de YUBO App is geschorst, onderbroken of op enige wijze geblokkeerd of verwijderd door TWELVE APP mag je geen nieuw gebruikersprofiel aanmaken.
 4. Binnen het kader van de controle op de gebruikersprofielen die zijn aangemaakt op de YUBO App en het opsporen van vervalste leeftijden of gebruikers, behoudt TWELVE APP zich het recht voor om verificaties uit te voeren. In geval van redelijke twijfel analyseert TWELVE APP bijgevolg jouw profielfoto’s om je leeftijd te verifiëren en zal je worden gevraagd (i) om een screenshot van je identiteitskaart of schoolkaart op te sturen en (ii) om een korte video op te nemen waarin je 3 willekeurige woorden uitspreekt.

III. BETALENDE SERVICES

 1. Het aanmaken van je gebruikersprofiel en de toegang tot de standaardfuncties van de YUBO App is gratis. Om je ervaring te verrijken kun je echter ook inschrijven voor betalende aanbiedingen, ofwel tijdelijk (om je bijvoorbeeld in staat te stellen je zichtbaarheid te verbeteren op de App gedurende 30 minuten) ofwel door middel van een premium abonnement dat je toegang geeft tot aanvullende functies tegen betaling van een maandelijks vast bedrag (“Betalende Services”). De kenmerken van de Betalende Services en de prijzen hiervoor worden gepreciseerd in de Applicatie.
 2. Het aankoopproces van de Betalende Services hangt uitsluitend af van het platform voor mobiele applicaties dat wordt gebruikt en van de parameters die je hebt geselecteerd op je telefoon. Om een aankoop te kunnen uitvoeren moet je dus over een gebruikersaccount beschikken op het platform waar je de YUBO App hebt gedownload (Google Play voor Android of App Store voor iOS). Wij raden je aan om aandachtig de gebruikersvoorwaarden voor deze applicatie platforms te lezen voor meer informatie over de regels die van toepassing zijn op je bestelling. Hoewel TWELVE APP in alle opzichten verantwoordelijk is voor de inhoud van de gekochte betalende service wordt het beheer van je bestelling en van je betaling uitgevoerd door het applicatie platform.
 3. Als ze eenmaal zijn gekocht geven de Betalende Services geen recht op enige vergoeding wanneer de Betalende Services naar behoren volgens de bestelling zijn uitgevoerd, zelfs wanneer ze niet worden gebruikt. In overeenstemming met de geldende regelgeving stem je er bij het aankopen van een Betalende Service uitdrukkelijk mee in dat deze service onmiddellijk ter beschikking wordt gesteld en zie je af van uw recht op terugtrekking betreffende deze aankoop.

IV. INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. TWELVE APP is de exclusieve eigenaar van alle rechten met betrekking tot de YUBO App en, onder andere, van het recht om alle elementen waaruit de applicatie bestaat, of een gedeelte hiervan, te hosten, op te slaan, te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, uit te geven en te distribueren, zonder beperking: merken, logo’s, grafische elementen, animaties, video’s, beelden, teksten, gegevens en databases, computercodes en inhoud die wordt verspreid of die aanwezig is op de YUBO App of sites en services van TWELVE APP. TWELVE APP is eveneens de enige eigenaar van alle rechten op het merk YUBO. Iedere kopie, reproductie, weergave, exploitatie, distributie of hergebruik van deze elementen zonder de toestemming van TWELVE APP kan leiden tot gerechtelijke vervolging, onder andere voor inbreuk op het merkenrecht.
 2. De YUBO App en/of enig element waaruit de applicatie bestaat (met inbegrip van software en broncodes) mag niet worden gereproduceerd, verbeterd, gewijzigd (op welke manier dan ook), gedistribueerd, verkocht, verhuurd, onderdeel uitmaken van reverse engineering of een afgeleid ontwerp, zonder toestemming van TWELVE APP en/of van de geldende regelgeving.
 3. Uitsluitend om het downloaden en het gebruik van YUBO mogelijk te maken verleent TWELVE APP aan gebruikers, in de hele wereld, een persoonlijke toestemming, gratis, niet overdraagbaar en niet exclusief om toegang te krijgen tot de YUBO App en deze te gebruiken, voor particulier gebruik. Het downloaden en/of gebruiken van de YUBO App verleent geen enkel ander recht (intellectuele eigendom of ander) op de YUBO App.
 4. De YUBO App kan op ieder moment evolueren en worden gewijzigd. Bepaalde functies of services kunnen naar gelieve door TWELVE APP worden toegevoegd of verwijderd. Er wordt geen enkele garantie gegeven, noch expliciet noch impliciet, voor wat betreft de inhoud, de services en/of de functies van de YUBO App, noch met betrekking tot het bestaan ervan, noch met betrekking tot de werking ervan.

V. INHOUD GELEVERD DOOR EEN GEBRUIKER

 1. Wanneer je je profiel aanmaakt of de YUBO App gebruikt word je ertoe gebracht om inhoud te versturen, te ontvangen of te creëren die onder andere informatie, foto’s en/of video’s bevat.
 2. Voor de werking van de YUBO App en het verstrekken van services in verband met de YUBO App geef je ons gratis toestemming, in voorkomend geval, voor de hele wereld en voor de duur van de uitvoer van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden tussen jou en TWELVE APP, om (I) alle inhoud die wordt uitgewisseld in het kader van het gebruik van de YUBO App alsook (ii) je gebruikersnaam, je stem en/of je afbeelding, zoals deze wordt weergegeven, te hosten, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te publiceren, te vertalen, aan te passen, hier een sub-licentie voor te verlenen en/of te gebruiken voor de services in verband met de YUBO App, in de genoemde inhoud. Voor dezelfde doeleinden, en uitsluitend hiervoor, geef je ons een gelijkwaardige toestemming voor de exploitatie van iedere inhoud die wordt gegenereerd in het kader van de YUBO App (en onder andere in het kader van de Live Chat service) en die je publiekelijk verspreidt aan derden. In het kader van deze toestemming erken je zo dat TWELVE APP deze inhoud, bijvoorbeeld, kan exploiteren om de YUBO App te promoten op de sociale netwerken waarop deze inhoud voorafgaand door jou is verspreid. Wij herinneren je eraan dat het niet geoorloofd is om:
 • niet gevraagde commerciële boodschappen te posten, noch om informatie, gegevens of inhoud te verzamelen van andere gebruikers zonder hun toestemming;
 • inhoud te posten of een bericht te verspreiden dat de rechten van derden aantast (en met name hun intellectuele eigendomsrechten), dat van pornografische, discriminerende racistische, gewelddadige, lasterlijke of sexuele aard is en/of dat een belaging of een intimidatie kan vormen ten opzichte van andere personen. Wat dit betreft herinneren wij je eraan dat alle foto’s van pornografische of exhibitionistische aard of die de eerbaarheid schenden strikt verboden zijn. Iedere publicatie van deze aard vormt een ernstige handeling die aanleiding kan geven tot het sluiten van de gebruikersaccount die ten oorsprong ligt aan de deze publicatie, zonder afbreuk te doen aan de gerechtelijke sancties die zouden kunnen worden uitgesproken tegen de betreffende persoon;
 • de naam, de stem of de afbeelding van een persoon te gebruiken zonder zijn/haar toestemming;
 • de werking van de YUBO App aan te tasten of de toegang tot de applicatie te belemmeren;
 • de YUBO App op illegale, misleidende, kwaadwillige en of discriminerende wijze te gebruiken.
 1. Iedere duidelijk ongeoorloofde inhoud die ons wordt gemeld volgens de bepalingen van de wet en/of waarvan wij oordelen dat deze in strijd is met de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden zal worden verwijderd. Hetzelfde geldt in geval van een rechterlijk bevel hiertoe van een bevoegde overheidsinstantie of een rechtsmacht.
 2. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor iedere handeling, inhoud, informatie of ieder gegeven die/dat hij/zij uploadt, post, verstuurt of bewaart in het kader van het gebruik van de YUBO App. Hij/zij is verplicht TWELVE APP te vergoeden voor iedere schade, ieder verlies en iedere uitgave die/dat voortvloeit uit zijn/haar woorden of handelingen.
 3. Omwille van de veiligheid en de openbare orde kunnen wij een kopie bewaren van de inhoud die wordt gedeeld door een gebruiker, gedurende een redelijke periode, in overeenstemming met de geldende regelgeving, of tot het moment dat de gebruiker de verwijdering ervan verzoekt, en dit zelfs wanneer de betreffende gebruiker zijn account zou hebben opgeheven of wanneer de genoemde inhoud zou zijn verwijderd van de YUBO App.

VI. YOUTUBE FUNCTIE MEEGELEVERD

Wanneer je een live video maakt vanuit je gebruikersprofiel heb je de mogelijkheid om de video te bekijken en direct te delen op YouTube. Suggesties voor het zoeken en de YouTube zoekbalk zijn direct beschikbaar op de YUBO App. We raden je aan om de Gebruiksvoorwaarden van YouTube aandachtig door te lezen om meer informatie te krijgen over de bepalingen die van toepassing zijn wanneer je dit platform gebruikt, alsook het Privacybeleid van Google met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

VII. KENNISGEVINGEN / SIGNALERINGEN

1. Kennisgevingen van ongeoorloofde inhoud – artikel 6-I-5 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie

Als hostingdienstverlener zijn wij niet onderworpen aan een algemene verplichting om te waken over de informatie die wij opslaan. Je hebt echter de mogelijkheid om ons informatie die je ongeoorloofd lijkt te signaleren. Om in acht te worden genomen moet iedere kennisgeving per aangetekende brief met bewijs van ontvangst worden verstuurd naar:

Twelve App – Veiligheidscentrum
Notification continues illicites
59 rue de Ponthieu, bureau 562
75008 Parijs FRANKRIJK

Om geldig te zijn moet de kennisgeving de volgende elementen bevatten:

 • het formulier van kennisgeving, toegankelijk op de website www.yubo.live onder de rubriek “Centre de sécurité” (veiligheidscentrum), naar behoren ingevuld;
 • de kopie van de correspondentie verstuurd aan de schrijver/schrijfster of de uitgever/uitgeefster van de ongeoorloofde informatie of activiteiten waarin wordt gevraagd om deze informatie of deze activiteiten te staken, te verwijderen of te wijzigen, of het bewijs dat geen contact kon worden opgenomen met de schrijver/schrijfster of de uitgever/uitgeefster.

Alleen volledige kennisgevingen kunnen als geldig worden beschouwd. Je behoud te allen tijde de mogelijkheid om de inhoud die je ongeoorloofd beschouwd aanhangig te maken bij de bevoegde overheidsinstanties.

2. Signalering van inhoud die de menselijke waardigheid aantast – overtredingen vermeld in artikel 6-I-7 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie

In overeenstemming met artikel 6-I-7 van de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie en enige andere geldende regelgeving werken wij mee aan het bestrijden van de volgende overtredingen:

 • verspreiding van pedopornografische beelden; apologie van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid;
 • verspreiding van inhoud die aanzet tot discriminatie, haat of geweld ten aanzien van een persoon of een groep personen vanwege hun afkomst, hun sekse, hun sexuele oriëntatie of identiteit of hun handicap;
 • Verspreiding van gewelddadige of pornografische berichten of berichten van een dusdanige aard dat ze op ernstige wijze de menselijke waardigheid aantasten of minderjarigen aanzetten om spellen te spelen waarbij ze zich blootstellen aan fysiek gevaar dat toegankelijk is voor minderjarigen, wanneer deze inhoud kan worden gezien of waargenomen door minderjarigen;
 • aanzetten tot en apologie van terrorisme; aanzetten tot gokken;
 • aanzetten tot zelfmoord.

Wij hebben een eenvoudig beschikbaar systeem opgezet dat je in staat stelt om ons in te lichten over ieder inhoud van dit type waarvan je kennis zou hebben gekregen in het kader van de YUBO App. Het is voldoende om het signaleringsformulier in te vullen dat je op de website www.yubo.live kunt vinden onder de rubriek “Centre de sécurité” (veiligheidscentrum), alsook binnen het kader van de YUBO App.

3. Signalering van ongepaste inhoud

Om je in staat te stellen de YUBO App op een comfortabele en beveiligde manier te gebruiken hebben we tevens een systeem van gemeenschappelijke moderatie opgezet dat je de mogelijkheid geeft om inhoud die je ongeoorloofd lijkt te signaleren. Als je de inhoud wilt signaleren van een gebruikersprofiel dat geen deel uitmaakt van je vrienden klik je op het pictogram “…” en kies je één van de voorgestelde opties. Als je de inhoud wilt signaleren van een gebruikersprofiel dat wel deel uitmaakt van je vrienden klik je op het pictogram “…” op het profiel van de betreffende vriend(in) en kies je één van de voorgestelde opties. Dit systeem heeft tot doel je gebruik van de YUBO App comfortabeler te maken maar ontheft je niet van de verplichting om de geldende regelgeving op dit gebied in acht te nemen, onder andere voor wat betreft de kennisgeving van ongeoorloofde inhoud en de signalering van kwalijke inhoud, zoals vermeld in de voornoemde secties VI.1 en VI.2.

VIII. PERSOONSGEGEVENS

TWELVE APP acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers zeer belangrijk. De Persoonsgegevens van de gebruikers van YUBO worden behandeld met inachtneming van het Vertrouwelijkheidsbeleid dat je  hier kunt vinden.

IX. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wij doen alles wat mogelijk is om de YUBO App die je ter beschikking wordt gesteld veilig en zonder fouten te maken. Het gebruik van de applicatie is echter op eigen risico. Wij geven geen enkele garantie dat er geen fouten in de applicatie zitten of betreffende storingen, vertragingen, tekortkomingen of aantastingen van de rechten van derden binnen het kader van de werking van de YUBO App, onder andere door gebeurtenissen op internet. TWELVE APP kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen, van slecht functioneren of van een verslechterde toegankelijkheid van de YUBO App vanwege defecten die te wijten zijn een het internet of aan de aanbieder van de toegang tot internet, aan het besturingssysteem, aan de browser en/of aan de computer van de gebruiker. TWELVE APP kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor feiten die te wijten zijn aan overmacht. De toegang en het gebruik van de YUBO App kunnen tijdelijk worden onderbroken vanwege onderhoudswerkzaamheden en technische updates.
 2. TWELVE APP neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft indirecte, specifieke, zijdelingse, bestraffende gevolgen, inkomstenderving, verlies van gegevens of ander verlies, voortvloeiende uit de toegang en het gebruik van de YUBO App, de inhoud hiervan en/of het ongeoorloofde gebruik door een derde van de gegevens of andere rechten van een gebruiker.
 3. Iedere schending van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden of ieder gebruik van dusdanige aard dat het een risico vormt (juridisch, technisch of anders) kan leiden tot het sluiten van het gebruikersprofiel dat hieraan ten oorsprong ligt. TWELVE APP is in ieder geval vrij om te beslissen een gebruikersprofiel, en dus de toegang tot de YUBO App, te sluiten of te deactiveren, en dit naar eigen believen en zonder voorafgaande kennisgeving. Bovendien kan TWELVE APP je profiel verwijderen als je langer dan twaalf (12) maanden inactief bent geweest op de YUBO App. Iedere gebruiker is vrij om zijn relatie met TWELVE APP in verband met de YUBO App te beëindigen. Het volstaat hiervoor om het gebruikersprofiel te verwijderen. Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij verstrekt en voor de inhoud die hij/zij verspreidt tijdens de toegang en het gebruik van de YUBO App. De verstrekte informatie moet juist, bijgewerkt en in overeenstemming met de werkelijkheid zijn. De door de gebruikers geleverde inhoud moet geoorloofd zijn en mag de rechten van derden niet aantasten. TWELVE APP kan niet aansprakelijk worden gesteld vanwege de onjuistheid of de foutieve aard van de door de gebruiker verstrekte informatie of inhoud en de hiermee gepaard gaande gevolgen.

X. DEELBAARHEID EN AFZIEN

De omstandigheid dat een bepaling van de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden nietig, ongeldig of niet toepasbaar wordt verklaard heeft geen gevolgen op de geldigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen en ontheft de gebruiker niet van de verplichting om deze in acht te nemen. Het feit dat TWELVE APP niet de uitvoering van een bepaling van het onderhavige eist, of dit doet met vertraging, kan niet worden geïnterpreteerd als het afzien door TWELVE APP van de mogelijkheid om zich te beroepen op de betreffende bepaling ten aanzien van de gebruiker of van een derde.

XI. BEVOEGDE RECHTSMACHT – TOEPASSELIJK RECHT

Voor iedere klacht of ieder geschil wordt de gebruiker in eerste instantie uitgenodigd om contact op te nemen met TWELVE APP op support.yubo.live om een minnelijke oplossing te vinden. In overeenstemming met de Franse Consumptiewet maakt TWELVE APP gebruik van de service van de Ombudsman FEVAD, met de volgende contactgegevens:

 FEDERATION E-COMMERCE ET VENTE A DISTANCE 
(Federatie voor e-handel en verkoop op afstand)
60 rue de la Boétie 75008 PARIS 
[www.fevad.com](https://www.fevad.com/)

De gebruiker kan de zaak aanhangig maken bij deze service, op voorwaarde dat hij/zij voorafgaand direct contact heeft opgenomen met TWELVE APP op het adres vermeld in de voorgaande paragraaf. Na deze voorafgaande stap kan de gebruiker de zaak aanhangig maken bij deze bemiddelingsservice voor ieder geschil met TWELVE APP dat niet is opgelost. In overeenstemming met artikel 14 van het Reglement (EU) nr. 524/2013 heeft de Europese Commissie een platform opgezet voor het online afhandelen van geschillen, wat de afhandeling buiten de gerechtelijke wegen van geschillen tussen consumenten en professionals binnen de Europese Unie vereenvoudigt. Dit platform is toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/ De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Ieder geschil dat niet is opgelost via de hierboven vermelde wegen wordt onderworpen aan de bevoegde rechtsmacht, die overeenkomt met de rechtbank van de woonplaats van de gebruiker in één van de Lidstaten van de Europese Economische Ruimte.

Laatste update: 11 September 2020